Leiguskilmálar Vinnupalla ehf

Vinnupallar ehf - Öruggar lausnir
Leiguskilmálar Vinnupalla ehf
 1. Leigusali hefur afhent leigutaka leiguefni á samningi þessum ásamt fylgihlutum í fullkomnu lagi, sem leigutaki hefur kynnt sér. Leigutaki hefur einnig kynnt sér notkun og meðferð leiguefnis. Leigutaki skal sjá um allan rekstur leiguefnis á meðan hann hefur það á leigu, s.s. þrif á þeim og fylgihlutum o.þ.h.
 2. Lágmarksleigutími er 30 dagar.
 3. Leigutaki er ábyrgur fyrir tjóni sem kann að verða á leiguefni ásamt fylgihlutum þess.
 4. Leigutaki ber fulla ábyrgð ef leiguefni tapast eða því er stolið úr vörslu hans. Ber leigutaka að greiða að fullu andvirði leiguefnisins, auk leigu til þess tíma að uppgjör hefur farið fram.
 5. Leigusali er á engan hátt ábyrgur vegna slysa eða skemmda er kunna að orsakast af notkun, meðferð eða flutningi á leiguefninu né fylgihlutum þess. Sama gildir um vinnustöðvun sem orsakast vegna tjóns á leiguefni.
 6. Leigugjald reiknast frá þeim tíma er leiguefnið er afhent og til þess tíma er því er skilað.
 7. Ef um langtímaleigu er að ræða, getur leigusali krafist leigu vikulega samkvæmt reikningi. Ef reikningur er ekki greiddur 20 dögum eftir úttektarmánuð reiknast hæstu lögleyfðir dráttarvextir. Sé reikningur ekki greiddur að fullu fyrir næstu mánaðarmót er leigusala heimilt að sækja hið leigða efni án fyrirvara og á kostnað leigutaka.
 8. Leiga getur breyst samkvæmt gjaldskrá á útleigutímabilinu. Leigusali áskilur sér rétt til að reikna leigu samkvæmt nýrri gjaldskrá er hún hefur tekið gildi.
 9. Leigutaka er óheimilt að lána eða framleigja þau leiguefni er hann hefur á leigu nema með skriflegu samþykki leigusala.
 10. Leigutaki greiðir allan kostnað af flutningi leiguefnis. Allt leiguefni er afhent leigutaka á lóð Vinnupalla ehf og skal skilað þangað að leigu lokinni.
 11. Leigusali hefur rétt til hvenær sem honum þóknast að skoða ástand leiguefnis.
 12. Ef leigutaki stendur ekki skil á leigugreiðslum eða brýtur í bága við leigusamning þennan, getur leigusali sótt hið leigða til leigutaka á kostnað hans fyrirvaralaust. Leigusali getur fengið til liðs við sig viðkomandi sýslumann eða lögreglu til að framfylgja endurheimt á leiguefni. Leigutaki ber allan kostnað af þessum aðgerðum.
 13. Einungis er um eftirfarandi leiguform að ræða: a. Innáborgun fyrirfram + uppgjör mánaðarlega með 10 daga greiðslufresti, b. Útfylltur tryggingavíxill eða sjálfsskuldarábyrgð (sjá hér að neðan).
 14. Skuldfærðar verða mánaðarlega allar áfallnar leigugreiðslur, þrifagjald og skemmdir sem sannanlega stafa af notkun á hinu leigða meðan leigusamningur þessi er í gildi.
 15. Hið leigða efni telst ekki fullnægjandi skilað nema starfsmenn Vinnupalla ehf hafi kvittað fyrir móttöku á hinu leigða efni.
 16. Leigusali getur krafið leigutaka um þrifagjald komi leiguefni ekki eins hreint til baka og kostur er.
 17. Leigutaka er skylt að setja upp auglýsingaskilti á vinnupallana ef leigusali æskir þess.
 18. Við uppsetningu á vinnupöllum skal fylgja reglu Vinnueftirlits ríkisins um vinnupalla og leiðbeiningum framleiðanda.
 19. Með samþykki leigusamnings þessa tekur sá er undir það ritar, jafnframt á sig sjálfskuldarábyrgð varðandi viðskiptin.